Uvodna riječ mag. hist. art. Sonja Švec Španjol

Liniju poimamo kao izraz likovnog doživljaja određenog karakterom psihičke strukture njezina stvaratelja. Trag zabilježen na podlozi direktna je posljedica misaonog tijeka. Riječ je o tvorevini koja misaono transformira u vizualno bilježeći pritom psihološko pulsiranje vlastite biti.

Odabirom linije kao glavnog motiva grafičkog lista, Valentina Šuljić stvara ciklus radova koji čini tematski okvir za razmatranje linije i prostora, te spoznajnih mogućnosti percepcije. Istraživanje utemeljeno na kognitivnoj psihologiji, matematici, vizualnoj percepciji i teoriji prostora rezultiralo je izložbom radova s brojnim inovativnim i eksperimentalnim komponentama ostvarenim optičkim prikazima latentnih formi i brojnim lumino igrama u prostoru.

Ciklus grafičkih listova podijeljen je na pet podcjelina koje promišljaju odnos linije i prostora ispitujući pritom mogućnosti vizualne artikulacije linije u polju grafike, te promjene percepcije i doživljaja do koje dolazi prilikom uprostorenja linije. Predstavljeni radovi rezultat su likovnog istraživanja u grafičkom mediju dubokog i visokog tiska koje se fokusira na specifično značenje linije u prostoru.

Optički minimalizam dubokog i slijepog tiska u cjelini Potraga za sjenkom reljefnim formama ostvaruje iluziju dubine. Lišeni boje i bazirani isključivo na prostorne prodore, grafički listovi svojim udubinama i ispupčenjima povezuju izložbeni prostor s prostorom grafičkog lista. Pravilni raster blago izdignute reljefne površine ujednačenog ritma gibanja međukorak je između ravne plohe papira i slobodnih linija koje se isprepliću, te na površini papira tvore dinamičke impulse dodatno naglašene sjenkama koje ih prate.

Potraga za sjenkom IV, detalj

Potraga za sjenkom IV, detalj

Pročišćenost bjeline u cjelini Igra boja i sjenki obogaćena je uplivom crveno-bijelih mrlja organskih formi. Boja koja prelazi preko uzdignutih linija naznačuje razradu promišljanja u sljedećim cjelinama u kojima autorica ulazi u polje preispitivanja doživljaja prostora i osjetila koja u tome sudjeluju.

Igra boja i sjenki XIV, detalj

Igra boja i sjenki XIV, detalj

Slojevitost i kompleksnost novih formi u cjelini Dvostruke misli ostvarene su preklapanjem radova uz kombinaciju dubokog i visokog tiska. Na površinu papira definiranog linijom i bojom u dubokom tisku postavlja se prozirna folija visokog tiska sa slobodnim formama oblikovanim fosforescentnim praškom. Reljef i boja anuliraju se postavljanjem folije koja istovremeno pruža mogućnost novih vizualnih čitanja iste površine. Trodimenzionalnost lista oblikovana svjetlom, reljefom i fosforescentnim bojama vidljiva je pod dnevnim svjetlom, dok se prijelazom u mrak ona dematerijalizira i ulazi u prostor. Nenametljiva bijela fosforescentna boja upija svjetlosnu energiju i u mraku ju oslobađa, čime postaje ključni okidač za alteraciju promatračeve percepcije prostora, te čini nevidljivo vidljivim i obrnuto. Fosforescentne forme karakterizira snažan ekspresivan potez, pri čemu otvorena kompozicija ide u prilog slobodnom dojmu lebdećih svjetlećih oblika. Tako se rad, zasnovan na prividu latentnih formi, može iščitavati na dva ili čak i više načina.

Dvostruke misli I, detalj

Dvostruke misli I, detalj

Još rafiniraniji dojam vidljivog i nevidljivog stvara cjelina Prikriveni trag. Kombinacija slijepog tiska reljefnih struktura i linoreza fosforescentnih oblika koji prelaze preko reljefnih formi ukazuje na višestruke mogućnosti percepcije. Dvosmislenost vizualnog tumačenja istog rada kojeg promatrač pri dnevnom svjetlu poima na jedan, a u mraku na drugi način, ostavlja dojam binoma poput negativa i pozitiva, osnove i potke, aversa i reversa istog dvodimenzionalnog medija, no s ključnom razlikom – sve se promjene odvijaju na jednoj strani podloge.

Prikriveni trag II, detalj

Prikriveni trag II, detalj

Osim trodimenzionalnosti ostvarene latentnim formama, u cjelini Put u prostor dolazi do prijelaza iz jednodimenzionalnog opažaja linije u višedimenzionalni doživljaj povezivanjem fizičke i duhovne dimenzije prostora, tj. uprostorenjem linije. Ambijentalna instalacija sazdana je od zasebnih grafičkih listova koji lebde u prostoru. Istančanost bijele reljefne linije slijepog tiska, postepeno obogaćena latentnim viđenjem organskih formi akvatinte i linoreza, svoj vrhunac doživljava kroz višefazni proces tiska reljefnih formi uz naknadno dodavanje boje koja uz pomoć rezervaša stimulira snažan gestualan potez. Unatoč koloristički naglašenoj ekspresivnosti poteza, ključnu ulogu i dalje igra linija, tj. odnos tanke reljefne bijele linije i plošne crne linije koje naznačuju put u uprostorenje. Crna linija svojom transformacijom u deblju tkanu nit napušta površinu papira i materijalizira se u fizičkom prostoru, te slobodnom krivuljastom formom isprepletenih niti stvara sjenu na samom grafičkom listu i time povezuje dvodimenzionalni prostor papira s galerijskim prostorom. Slobodan smjer kretanja na grafičkoj podlozi nastavljen je i izvan nje, čime se potvrđuje primat linije kao kôda koji povezuje sve grafičke cjeline u smisleni ciklus radova.

Put u prostor II, detalj

Put u prostor II, detalj

Linija definirana kao imaginarna granica koja dijeli dvije plohe ili dva volumena u prirodi objektivno ne postoji, već se smatra produktom našeg duha i kao takva ostavlja slobodu vlastitog poimanja. Potencijalno najosobniji izraz poslužio je kao medij za slojevit i promišljen proces istraživanja mogućnosti vizualne artikulacije linije.

Odabirom linije kao osnovnog sredstva prijenosa titraja vlastitih vibracija, Valentina Šuljić u grafici, svom primarnom mediju, istražuje spoznajne mogućnosti percepcije. Postepenim građenjem prostornosti kroz optičke i prostorne eksperimente, autorica otkriva dijelove svog misaonog svijeta i potiče promatrača na istraživanje različitih oblika percepcije prostora. Koristeći liniju kao polazište, te objedinjavajući element cijelog niza raznolikih procesa, Valentina Šuljić usvaja nove mogućnosti likovnog izričaja i ostavlja otvorenim prostor za dodatna istraživanja s naglaskom na imaginaciju i apsorpciju doživljenog.

Sonja Švec Španjol